12.11.2023

Съобщение относно премахване на агитационни материали

Премахване на агитационни материали на територията на ОИК Созопол

Общинска избиратeлна комисия Созопол указва на  всички партии и коалициии, че в 7-дневен срок след изборния ден  трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Общинска избирателна комисия напомня, че на основание чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс при неизпълнение на задължението за премахване на агитационните материали  на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

04.11.2023

Съобщение - ВАЖНО

ОИК -Созопол съобщава , че на изборите за кметове на кметства в гр. Черноморец, с. Росен, с. Равадиново и с. Крушевец, на 05.11.2023г. ще се гласува както с  с хартиени бюлетини, така и с машини за гласуване.

28.10.2023

Съобщение

ВАЖНО!!!
На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини, съгласно Решение № 2819/27.10.2023 г. на ЦИК.!!!

27.10.2023

Съобщение за публикувани електронни протоколи

ОИК Созопол уведомява членовете на секционни комисии, че на интернет-страницата на ЦИК са качени електронни протоколи за различните видове избори.

22.10.2023

Съобщение относно Регистрация на упълномощени представители на партии, коалиции и местни коалиции

        ОИК СОЗОПОЛ  информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на представители на партии,  коалиции и местни коалиции е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г.

Регистрацията на представителите се извършва съгласно Решение 2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК

За регистрация на представители всяка партия, коалиция и местна коалиция подава: следните документи: 

 • Списък на хартиен носител на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден, като списъкът съдържа: номер по ред, три имена на представителя , ЕГН и номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. – Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023г.
 • Списък на технически носител в Ексел формат , който съдържа: номер по ред, три имена на представителя , ЕГН и номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице

Внимание: общият брой на упълномощените представители не може да надвишава броя на избирателните секции в община Созопол - 21

       Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

15.01.2024

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 15.01.2024 г. от 15.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

Т. единствена: Приемане решение по повод постъпило уведомление от Андрей Златков Николов – избран за общински съветник от листата на „БСП за България“ /КП „БСП за България, „Политическа партия МИР”, „Политическа партия Български гласъ”/, че е назначен за заместник-кмет на Община Созопол

08.12.2023

Решение по делото за оспорване на решението на ОИК Созопол за избор на общински съветници в местните избори на 29.10.2023 г.

Общинската избирателна комисия Созопол съобщава, че Административен съд - Бургас с Решение от 07.12.2023 г., постановено по адв. д. № 2034/2023 г., отхвърли подадените жалби слещу Решение № 137-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Созопол за избиране на общински съветници и потвърди решението на ОИК. Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Текстът на решението можете да идтеглите оттук: https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=vLWtm4Xyh71D2rOE9HLtgg%3D%3D .

 

15.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 16.11.2023 г. от 12,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане решения относно организацията на работата на експертите по експертизата, назначената от Административен съд - Бургас по адм. д. № 2034/2023 г.
 2. Разни
07.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 07.11.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

1. Запознаване с мотивите на Решение от 06.11.2023 г., постановено по адм. д. № 1996/2023 г. на Адм. съд - Бургас и формиране на становище относно действията на ОИК за по-нататъшни действия

2. Разни

04.11.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 04.11.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за кметове на кметства: с. Крушевец, с. Равадиново, с. Росен, гр. Черноморец на втория тур на 05.11.2023 г. в Община Созопол
 2. Разглеждане на предложения за регистрация на заместващи застъпници на кандидатски листи за кметове на кметства на партии, коалиции и местна коалиция за втория тур на местните избори в Община Созопол на 05.11.2023 г.
 3. Разни
03.11.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 03.11.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за кметове на кметства: с. Крушевец, с. Равадиново, с. Росен, гр. Черноморец на втория тур на 05.11.2023 г. в Община Созопол
 2. Разглеждане на предложения за регистрация на заместващи застъпници на кандидатски листи за кметове на кметства на партии, коалиции и местна коалиция за втория тур на местните избори в Община Созопол на 05.11.2023 г.
 3. Разни

 

01.11.2023

Предпечатни образци на бюлетините за гласуване в Община Созопол в изборите за кметове на кметства, насрочени за 05.11.2023г.

 

 

 

 

 

 

29.10.2023

Съобщение- УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ НА СИК ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

 

 

ДО ВСИЧКИ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, В КОИТО Е ОТМЕНЕНО ГЛАСУВАНЕТО С МАШИНА

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с писмо на ЦИК, Ви указваме следното:

-         В протокол за избор на общински съветници Приложение 101 МИ

1.     НЕ ПОПЪЛВАТЕ от стр. 10 до стр. 16, включително.

2.     Числото по т.3 е равно на числото по т.5

-         В протокол за избор на кмет на община и кмет на кметство Приложение 103 МИ

1.     НЕ ПОПЪЛВАТЕ от стр. 5 до стр. 6, включително.

2.     Числото по т.3 е равно на числото по т.5

Всички останали указания във връзка с попълването на протоколите запазват своето действие.

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 28.10.2023 г. от 11.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Начин на гласуване в  изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Созопол и непредоставяне на ролките специализирана хартия за машинно гласуване
 2. Разглеждане на заявления от партии, коалиции и местна коалиция за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в община Созопол
 3. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 4. Списъци на упълномощени представители на партии/коалиции/местна коалиция в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г
 5. Разни

 

 

27.10.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 27.10.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Одобряване на бланки-чернова за отразяване на резултатите от преброяване на предпочитания /преференции/ при произвеждане на изборите за общински съветници на 29.10.2023 г.
 2. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 3. Разглеждане на заявления от партии, коалиции и местна коалиция за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в община Созопол
 4. Списъци на упълномощени представители на партии/коалиции/местна коалиция в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Разни
26.10.2023

Съобщение

Заместник-председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) - Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 26.10.2023 г. от 15.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили преписки от РУ на МВР – Созопол
 2. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 3. Разни
24.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 24.10.2023 г. от 15.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 2. Упълномощаване на член на ОИК за получаване на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в община Созопол и на други материали от Областна администрация – Бургас
 3. Разни
23.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 23.10.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 2. Разни
20.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 20.10.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 2. Разглеждане на постъпили преписки от РУ на МВР - Созопол
 3. Разни
18.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 18.10.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 2. Разни
17.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 17.10.2023 г. при следния дневен ред:

1. Разглеждане заявление за регистрация на застъпници

2. Разни

16.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 16.10.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане искания за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 2. Разни
14.10.2023

Провеждане на обучения на членовете на секционни избирателни комисии

Общинска избирателна комисия Созопол съобщава, че на 23.10.2023г. и на 24.10.2023г., от 16.00ч. ще се проведат обучения на членовете на секционни избирателни комисии в сградата на Читалище "Отец Паисий", гр. Созопол.

На същите дати от 17.00ч. ще се проведат онлайн обучения от "Сиела норма"  за машинното гласуване.

Каним всички членове на секционни комисии да присъстват на обучението.

13.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия - Созопол /ОИК/ свиква заседание на комисията на 13.10.2023 г. от 13.00 часа в сградата на Общински съвет - Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. "Аполония" № 34, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на постъпила жалба

2. Разни

12.10.2023

Съобщение

Предпечатни образци на бюлетините за гласуване в Община Созопол в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г. 

 

 

 

11.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 12.10.2023 г. от 12.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Определяне секция за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването за изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Разглеждане искания за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 3. Разглеждане на постъпили жалби и сигнали
09.10.2023

Относно регистрация на застъпници

     ОИК СОЗОПОЛ информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2594-МИ/04.10.2023г. на ЦИК, в което са посочени условията ,на които лицата следва да отговарят.

    За регистрация на застъпници се подават следните документи: 

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец - Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

    Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-   Списък на лицата – на хартиен носител, който съдържа № по ред, трите имена и ЕГН на предложеното за застъпник лице

-   Списък на лицата в електронен вид -  в Ексел формат, който съдържа: № по ред, трите имена и ЕГН на предложеното за застъпник лице.

-   Декларация от лицата от списъка -Приложение № 74-МИ от изборните книжа

 

05.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 05.10.2023 г. от 15,30 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии  в Община Созопол
 2. Упълномощаване членове на ОИК, които да получат от съответната печатница, определена за област Бургас, хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в община Созопол, както и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване, включително да подписват приемателните протоколи и да съпровождат превозното средство, което ги превозва, до гр. Бургас
 3. Разни
03.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 03.10.2023 г. от 17,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии  в Община Созопол
 2. Разни
01.10.2023

Съобщение

       Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 02.10.2023 г. от 17,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор в Община Созопол в изборите на 29.10.2023 г.
 2. Одобряване тиража на бюлетините
 3. Одобряване образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии  в Община Созопол
 4. Разглеждане искания за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
28.09.2023

Съобщение

   Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 29.09.2023 г. от 16,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Назначаване съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол и утвърждаване на списък с резервни членове

2. Разни

26.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 26.09.2023 г. от 17.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на предложения на партии и коалиции за регистрация в ОИК на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Созопол на 29.10.2023 г.
 2. Разни
26.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 27.09.2023 г. от 17.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

1. Провеждане процедура за определяне чрез жребий на реда за участие на партиите, коалициите и местната коалиция в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в местните избори на 29 октомври 2023 г.

2. Разни

24.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 25.09.2023 г. от 16.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на предложения на партии и коалиции за регистрация в ОИК на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Созопол на 29.10.2023 г.
 2. Разни
21.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Созопол съобщава, че в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г., в Община Созопол ще се избират кметове на кметства в следните населени места: с. Атия, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Росен, гр. Черноморец.

20.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 20.09.2023 г. от 16.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1 Допълване на Решения №№ 23-МИ, 24-МИ и 25-МИ/17.09.2023 г. на ОИК

2. Разни

18.09.2023

Съобщение

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК, т.V. 18.1 партиите следва да представят предложенията си за кандидати за общински съветници и кметове на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. Образецът може да бъде изтеглен тук

17.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 18.09.2023 г. от 16.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на заявления за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 29.10.2023 г. – в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства
 2. Разни
17.09.2023

Съобщение относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

16.09.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 17.09.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на заявления за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 29.10.2023 г. – в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства
 2. Разни
14.09.2023

Съобщение

      Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 15.09.2023 г. от 17.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Формиране и утвърждаване единните номера на избирателните секции в Община Созопол
 2. Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия /СИК/ и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Созопол, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Разглеждане на заявления за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 29.10.2023 г. – в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства
 4. Разни
11.09.2023

Съобщение

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативните комитети в срок от 09:00 часа на 09 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подават от лицето, представляващо инициативния комитет.

ОИК извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г. Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 43-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

 

11.09.2023

Съобщение относно Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023 г. на  Централна избирателна комисия е определен редът за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК – Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в ОИК до 18 септември 2023 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

 

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

- образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

- образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

- пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

 - удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на ОИК дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия.

 

10.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Созопол съобщава, че ще приема документи за регистрация  на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в периода от 12.09.2023 г. до 18.09.2023 г. включително, като в периода 12.09.2023 г. – 17.09.2023 г. документи ще се приемат всеки ден от 10,00 ч. до 16,30 ч., а на 18.09.2023 г. ще се приемат от 10,00 ч. до 17,00 ч. 

08.09.2023

Съобщение

          

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 09.09.2023 г. от 16.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Приемане решение относно номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на ОИК
 2. Определяне мястото, където се помещава и работи ОИК
 3. Определяне начина и мястото на обявяване на приетите от ОИК решения
 4. Определяне броя на печатите на ОИК и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин
 5. Определяне работно време на ОИК и работно време с граждани и организации
 6. Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.
 7. Oпределяне на броя на мандатите за общински съветници за Община Созопол, които следва да бъдат разпределени в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
 8. Вземане решение относно наемане на специалисти и технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК съгл. Решение на ЦИК № № 1954-МИ/03.08.2023 г.
 9. Разни
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 163-МИ / 15.01.2024

  относно: констатиране предсрочно прекратяване правомощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в съответната листа кандидат

 • № 162-МИ / 16.11.2023

  относно: Приемане решения относно организацията на работата на експертите по експертизата, назначената от Административен съд - Бургас по адм. д. № 2034/2023 г.

 • № 161-МИ / 07.11.2023

  относно: Решение от 06.11.2023 г., постановено по адм. д. № 1996/2023 г. на Адм. съд – Бургас

всички решения