Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 136-МИ
Созопол, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на предложени от КП „БСП за България“ застъпници на кандидатските листи за кмет на Община Созопол и за кметове на следните кметства: с. Атия, с. Крушевец и гр. Черноморец, за участие на втори тур на местните избори за кмет на община и кметове на кметства на 03.11.2019 г. в община Созопол

Постъпило е заявление от КП „БСП за България“, с вх. № 14/30.10.2019  г. от Входящия регистър на ОИК – Созопол за предложени за регистрация застъпници и заместващи застъпници, за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на Община Созопол и за кметове на следните кметства: с. Атия и с. Крушевец, за участие на втори тур на местните избори за кмет на община и кметове на кметства на 03.11.2019 г. в община Созопол, с допълнително предложение към цитираното заявление от 01.11.2019 г. за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство гр. Черноморец.

Към заявлението са приложени заявление, пълномощно и списък на застъпниците за кмет на Община Созопол – на хартиен носител и в електронен вид.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 118, във връзка с чл. 117, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс, и като съобрази указанията, дадени с Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, и въз основа на подадените документи, Общинската избирателна комисия – Созопол

РЕШИ:

І.

 

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за България“ за кмет на Община Созопол, за участие на втори тур на местните избори за кмет на община Созопол на 03 ноември 2019 г., както следва:

 

По

ред

Собствено, бащино и фамилно име

на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1

Йорданка Георгиева Шопова

**********

2

Аспасия Григорова Порожанова

**********

3

Стоян Енев Славов

**********

4

Митко Стоянов Иванов

**********

5

Ивайло Николаев Иванов

**********

6

Мария Янева Съзанова – Дойнова

**********

7

Георги Иванов Пенев

**********

8

Радка Щерионова Янкова

**********

9

Виолета Димова Арабаджиева

**********

10

Кръстина Желязкова Боралиева

**********

11

Живко Иванов Манев

**********

12

Нина Костова Вълчева

**********

13

Магда Сотирова Димитрова

**********

14

Мария Ангелова Илиева

**********

15

Иванка Стоилова Дюлгерова

**********

16

Маруся Николова Гогова

**********

17

Продан Георгиев Иванов

**********

18

Атанас Бойчев Атанасов

**********

19

Тодор Сотиров Георгиев

**********

20

Тодор ДимитровТодоров

**********

21

Иван Янев Янев

**********

 

 1. УКАЗВА на регистрираното като застъпник лице следното:

2.1. Застъпникът има право:

 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 • подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.
 • На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
 • Застъпникът не може да бъде придружител.
 • От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.
 • Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 • От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 1. Разпорежда на регистрираното като застъпник лице да се издаде съответното удостоверение по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираното като застъпник лице да бъде вписано в Публичния регистър на застъпниците.

Препис от решението да се обяви на информационното табло и да се публикува на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Созопол.

 

 1. Предвид регистрацията на новия списък по т.І.1. на застъпници на кандидатската листа на КП БСП за България за кмет на Община Созопол за втори тур на местните избори на 03.11.2019 г., регистрацията на застъпници на кандидатската листа за кмет на община, извършена с Решение №101-МИ/23.10.2019 г. и Решение №115/27.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Созопол, които не са включени в списъка на застъпниците, регистрирани с настоящото решение, да се счита за изгубила действие, като:

4.1. Удостоверенията на застъпниците, издадени въз основа на  цитираните по-горе две решения на ОИК – Созопол,  които не са включени в списъка то т. I.1 от настоящото решение, а именно: Удостоверения от дата 23.10.2019 г. с №№ 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27,28,29,30,31,32, както и Удостоверение № 39/27.10.2019 г. от датаq  се анулират.

4.2. Указва на представителите на КП БСП за България, както и на лицата, на които са издадени анулираните удостоверения по т. І.4.2 от настоящото решение, че анулираните удостоверения не  могат  да бъдат използвани като документи, легитимиращи застъпници на втория тур на местните избори в Община Созопол на 03.11.2019 г.

 

ІІ.

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за България“ за кмет на кметство с. Атия за участие на втори тур на местните избори на 03 ноември 2019 г., в община Созопол, както следва:

 

по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 
 

1

Габриел Любенов Николов

**********

 

2

Гергана Руменова Бахчеванова

**********

 

 

 1. Указва на регистрираното като застъпник лице следното:

2.1. Застъпникът има право:

 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 • подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.
 • На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
 • Застъпникът не може да бъде придружител.
 • От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.
 • Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 • От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 1. Разпорежда на регистрираното като застъпник лице да се издаде съответното удостоверение по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираното като застъпник лице да бъде вписано в Публичния регистър на застъпниците.

Препис от решението да се обяви на информационното табло и да се публикува на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Созопол.

 

ІІІ.

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за България“ за кмет на кметство с. Крушевец за участие на втори тур на местните избори на 03 ноември 2019 г., в община Созопол, както следва:

 

по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 
 

1

Йорданка Алексиева Дишкова

**********

 

 

 1. Указва на регистрираното като застъпник лице следното:

2.1. Застъпникът има право:

 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 • подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.
 • На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
 • Застъпникът не може да бъде придружител.
 • От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.
 • Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 • От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 1. Разпорежда на регистрираното като застъпник лице да се издаде съответното удостоверение по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираното като застъпник лице да бъде вписано в Публичния регистър на застъпниците.

Препис от решението да се обяви на информационното табло и да се публикува на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Созопол.

 

 

ІV.

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за България“ за кмет на кметство гр. Черноморец за участие на втори тур на местните избори на 03 ноември 2019 г., в община Созопол, както следва:

 

по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 
 

1

Нели Стоянова Андонова

**********

 

2

Веселина Стефанова Атанасова

**********

 

 

 1. Указва на регистрираното като застъпник лице следното:

2.1. Застъпникът има право:

 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 • подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.
 • На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
 • Застъпникът не може да бъде придружител.
 • От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.
 • Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 • От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 1. Разпорежда на регистрираното като застъпник лице да се издаде съответното удостоверение по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираното като застъпник лице да бъде вписано в Публичния регистър на застъпниците.

Препис от решението да се обяви на информационното табло и да се публикува на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Созопол.

 

Решението може да бъде оспорено в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

           

 

Председател: Виржиния Хайк Караджиян

Секретар: Костадина Ганчева Хрусанова

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 151-МИ / 21.02.2020

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

 • № 150-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 149-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения