Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 83-МИ
Созопол, 29.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Созопол и утвърждаване на списък с резервни членове

    Постъпило предложение от и.д. Кмет на Община Созопол за състава на секционните избирателни комисии в Община Созопол – изх. №91-00-102/25.09.2019 г. /вх. №26/25.09.2019 г./ Към предложението са представени изискуемите съгласно закона и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК документи – документите по т.23 от цитираното решение на ЦИК, а именно: а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, което предложение съответства на вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях; б) списък на резервните членове със същото съдържание; в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; г) копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите /за участие в изборите за 44-тото Народно събрание/; д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт; е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; ж) протоколът от консултациите, проведени при Кмета на Община Созопол на 19.09.2019 г. от който е видно, че участващите в консултациите партии и коалиции са постигнали съгласие относно съставите на СИК; з) вестник Созопол бр.484 от 11.09.2019 г., в който е публикувано съобщението за провеждане на консултациите и извадка от интернет страницата на община Созопол с обявление за датата, мястото и часа за провеждане на консултациите; и )магнитен носител с предложението на и.д. за членовете на СИК.

    Общинската избирателна комисия съобрази представените документи, както и обстоятелството, че в предложението на и.д. кмет на общината разпределението на местата в ръководствата на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция е съобразено с предвиденото в т. 13 от Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК.

    ОИК – Созопол извърши служебна проверка за спазване изискването на чл. 95 от Изборния кодекс и като съобрази разпоредбата на чл. 96, във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс.

    ОИК – Созопол констатира следните случаи на несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс:

- За Светла Атанасова Кичева – предложена за член на СИК 02-21-00-001 – Созопол от ПП ВОЛЯ, която е регистрирана като кандидат за общински съветник от листата на ПП ВОЛЯ;

- За Тодор Йорданов Вълчев – предложен за член на СИК 02-21-00-008 – Атия от КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК и ВМРО, който е регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП ВМРО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

    Постъпило е предложение от ПП ВОЛЯ за замяна на Светла Атанасова Кичева – предложена за член на СИК 02-21-00-001 – Созопол от ПП ВОЛЯ със Севдалина Николаева Кънчева, със съответните данни за лицето.

    ОИК – Созопол извърши съгласувано с предложението на ПП ВОЛЯ съответната корекция в предложените от и.д. кмет на общината състави на СИК.

    На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, и в изпълнение на Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, и по реда на чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Разпределението на местата в ръководствата на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция е съобразно предложението на и.д. Кмет на Община Созопол – изх. №91-00-102/25.09.2019 г. /вх. №26/25.09.2019 г./.
 2. Назначава секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Созопол, съобразно предложението на и.д. Кмет на Община Созопол и извършените корекции от ОИК с оглед спазване изискванията на чл. 95 и чл. 96 вр. с чл. 66 от Изборния кодекс, както следва:

СИК №

Длъжност

Партия

Трите имена

ЕГН

022100001

Председател

ГЕРБ

Адриана Иванова Попова

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

022100001

Зам.председател

БСП

Наско Христов Милчев

022100001

Секретар

ОП

Христо Георгиев Пинелов

022100001

Член

ГЕРБ

Мария Стефанова Вълчева

022100001

Член

ГЕРБ

Златка Валентинова Русинова

022100001

Член

ГЕРБ

Татяна Дончева Делииванова

022100001

Член

ВОЛЯ

Севдалина Николаева Кънчева

022100001

Член

ДПС

Даниела Трандафилова Халваджиева

022100001

Член

БСП

Нина Фьодоровна Пазвантова

022100002

Председател

БСП

Мима Стоянова Черкезова

022100002

Зам.председател

ВОЛЯ

Мария Димитрова Алексиева

022100002

Секретар

ГЕРБ

Петя Павлова Узунова

022100002

Член

ДПС

Валентина Цветелинова Цветанова

022100002

Член

ОП

Вена Николова Димитрова

022100002

Член

ГЕРБ

Минка Стефанова Илиева

022100002

Член

БСП

Мирослава Асенова Ралева

022100003

Председател

ВОЛЯ

Елина Мариянова Топалова

022100003

Зам.председател

ГЕРБ

Илияна Георгиева Лулева

022100003

Секретар

БСП

Весела Йорданова Чапевова

022100003

Член

ГЕРБ

Веска Жекова Хулева

022100003

Член

ГЕРБ

Валя Апостолова Дросева

022100003

Член

БСП

Филка Тодорова Янчева

022100003

Член

ДБ

Мария Вълчева Комитова

022100003

Член

ОП

Владко Паунов Сотиров

022100003

Член

ДПС

Катя Николаева Колева

022100004

Председател

БСП

Мария Христова Славова

022100004

Зам.председател

ОП

Десислава Илиева Трендафилова

022100004

Секретар

ГЕРБ

Анастасия Стефанова Любенова

022100004

Член

ВОЛЯ

Кети Янева Карабаджакова

022100004

Член

БСП

Петра Стефанова Проданова

022100004

Член

ГЕРБ

Сияна Здравкова Димитрова

022100004

Член

ГЕРБ

Светлан Иванов Памуков

022100004

Член

ДПС

Мина Стоева Недин

022100004

Член

БСП

Цветелина Пенова Ралева

022100005

Председател

ГЕРБ

Мария Ангелова Найденова

022100005

Зам.председател

ОП

Виолета Ангелова Георгиева

022100005

Секретар

БСП

Маргарита Янкова Анестиева

022100005

Член

ВОЛЯ

Петя Кирилова Йорданова

022100005

Член

ГЕРБ

Мария Георгиева Харитова

022100005

Член

ГЕРБ

Тонка Димитрова Атанасова

022100005

Член

БСП

Магда Костадинова Найденова

022100005

Член

БСП

Таня Георгиева Стоянова

022100005

Член

ДПС

Кети Георгиева Коларова

022100006

Председател

БСП

Димитър Тодоров Керемедчиев

022100006

Зам.председател

ГЕРБ

Зинаида Георгиева Димитрова

022100006

Секретар

ВОЛЯ

Елена Леонидова Пинелова

022100006

Член

ОП

Евгения Евгениевна Пинелова

022100006

Член

ДПС

Вероника Веселинова Благоева

022100006

Член

ГЕРБ

Еленка Ангелова Стоянова

022100006

Член

ГЕРБ

Георги Николов Дросев

022100006

Член

БСП

Кремена Станкова Митева

022100006

Член

БСП

Боряна Щерева Ралева-Панайотова

022100008

Председател

ГЕРБ

Жулиета Куртева Цвяткова

022100008

Зам.председател

ДПС

Калина Димитрова Калканджиева

022100008

Секретар

БСП

Красимира Еленкова Стоянова

022100008

Член

ВОЛЯ

Станка Недева Георгиева

022100008

Член

БСП

Соня Стоянова Стоянова

022100008

Член

ГЕРБ

Маргарита Бойчева Атанасова

022100009

Председател

ОП

Габриел Любенов Николов

022100009

Зам.председател

ГЕРБ

Таня Георгиева Грозева

022100009

Секретар

БСП

Пепа Георгиева Бояджиева

022100009

Член

ВОЛЯ

Цветелина Иванова Цвяткова

022100009

Член

ГЕРБ

Женя Георгиева Георгиева

022100009

Член

ДПС

Йорданка Митева Дичева

022100009

Член

БСП

Жоана Николова Шидерова

022100010

Председател

БСП

Комня Георгиева Арнаудова

022100010

Зам.председател

ГЕРБ

Елена Иванова Василева

022100010

Секретар

ДПС

Пепа Иванова Пазвантова

022100010

Член

ВОЛЯ

Елена Кралева Вълкова

022100010

Член

ДПС

Цеца Янева Пасева

022100011

Председател

БСП

Николай Георгиев Даков

022100011

Зам.председател

ГЕРБ

Румяна Жекова Гайдарджиева

022100011

Секретар

ОП

Милка Атанасова Йорданова

022100011

Член

ВОЛЯ

Нотвие Юсеин Мемиш

022100011

Член

ДПС

Таня Димова Дачева

022100011

Член

ГЕРБ

Божанка Стефанова Кавалерова

022100011

Член

БСП

Елена Стоева Спасова

022100012

Председател

ОП

Илия Георгиев Радев

022100012

Зам.председател

ГЕРБ

Соня Димитрова Драгнева

022100012

Секретар

ДПС

Асан Али Косаджъ

022100012

Член

ГЕРБ

Георги Иванов Вълев

022100012

Член

ВОЛЯ

Мария Добрева Нанева

022100012

Член

БСП

Иванка Стойчева Николова

022100012

Член

БСП

Зафирка Христова Кирова

022100013

Председател

БСП

Радка Щерионова Янкова

022100013

Зам.председател

ГЕРБ

Катя Павлова Чачева

022100013

Секретар

ВОЛЯ

Росица Костадинова Костадинова

022100013

Член

ГЕРБ

Сийка Стоянова Калайджиева

022100013

Член

ДПС

Кремена Петрова Кичукова

022100013

Член

ОП

Пенка Стоянова Пенева

022100013

Член

БСП

Нина Стоянова Райнова

022100015

Председател

ОП

Петкана Евтимова Попова

022100015

Зам.председател

БСП

Кирякичка Тодорова Велкова

022100015

Секретар

ГЕРБ

Светлана Тодорова Чакърова

022100015

Член

ВОЛЯ

Христина Янева Пумпалова

022100015

Член

БСП

Лоза Николова Манджукова

022100015

Член

ДПС

Пенка Петкова Дуганова

022100015

Член

ГЕРБ

Станка Димитрова Марошкина

022100016

Председател

ДПС

Дафина Иванова Николова

022100016

Зам.председател

ГЕРБ

Христина Генова Найденова

022100016

Секретар

БСП

Дойно Георгиев Дойнов

022100016

Член

ВОЛЯ

Мариана Иванова Кондакова

022100016

Член

ОП

Георги Николов Градинаров

022100016

Член

ГЕРБ

Нанка Ангелова Атанасова

022100016

Член

ГЕРБ

Сийка Иванова Ангелова

022100016

Член

ГЕРБ

Щиляна Симеонова Георгиева

022100016

Член

БСП

Мюмюн Реджебов Салиев

022100017

Председател

ГЕРБ

Анжела Желева Иванова

022100017

Зам.председател

БСП

Йорданка Илиева Неделчева

022100017

Секретар

ДПС

Таня Костадинова Калфова

022100017

Член

ВОЛЯ

Мария Иванова Костова

022100017

Член

ОП

Иванка Янева Стоянова

022100018

Председател

ГЕРБ

Марияна Недева Пазвантова

022100018

Зам.председател

БСП

Живко Стоянов Карталов

022100018

Секретар

ОП

Мара Петкова Явахчова

022100018

Член

ОП

Иван Йорданов Иванов

022100018

Член

ГЕРБ

Женя Димитрова Пеева

022100018

Член

ГЕРБ

Иванка Желязкова Бойчева

022100018

Член

БСП

Илия Димов Панайотов

022100018

Член

ВОЛЯ

Иванка Димитрова Костова

022100018

Член

ДПС

Елена Димитрова Солуева

022100019

Председател

ДПС

Йорданка Александрова Димитрова

022100019

Зам.председател

БСП

Лале Мюмюн Бекир

022100019

Секретар

ГЕРБ

Хатидже Еюбова Исмаилова

022100019

Член

БСП

Мильо Тодоров Стоянов

022100019

Член

ГЕРБ

Веска Сотирова Милева

022100019

Член

ГЕРБ

Севдет Меджитова Лятифова

022100019

Член

ОП

Мария Костадинова Тодорова

022100019

Член

ВОЛЯ

Пенка Миткова Асенова

022100019

Член

ГЕРБ

Трояна Ангелова Явахчова-Илчева

022100020

Председател

ГЕРБ

Магдалена Станчева Парашкевова

022100020

Зам.председател

ДПС

Димка Георгиева Василева

022100020

Секретар

ДБ

Красимира Момчева Руйчева

022100020

Член

БСП

Евдокия Николова Христова

022100020

Член

БСП

Дана Иванова Костова

022100020

Член

ОП

Георги Тодоров Буфлев

022100020

Член

ГЕРБ

Елена Иванова Тодорова

022100020

Член

ГЕРБ

Мариана Тодорова Тодорова

022100020

Член

ВОЛЯ

Недялка Димитрова Дишкова

022100021

Председател

ОП

Илина Аврамова Траянова

022100021

Зам.председател

БСП

Руска Жекова Колева

022100021

Секретар

ГЕРБ

Жечка Красимирова Кирова

022100021

Член

ГЕРБ

Лидия Димитрова Андонова

022100021

Член

БСП

Ивайло Тодоров Кехайов

022100021

Член

ВОЛЯ

Диляна Янчева Янева

022100021

Член

ДПС

Софийка Згурова Руйчева

022100022

Председател

БСП

Катя Неделчева Ралева

022100022

Зам.председател

ДПС

Зафирка Иванова Тодорова

022100022

Секретар

ГЕРБ

Галина Николаева Христова

022100022

Член

ОП

Мария Иванова Катранишка

022100022

Член

ГЕРБ

Антоанета Петрова Тошева

022100022

Член

ГЕРБ

Стефка Иванова Мамарова

022100022

Член

ВОЛЯ

Софка Станкова Костадинова

022100022

Член

БСП

Христина Христова Георгиева

022100022

Член

БСП

Иван Иванов Деспов

022100023

Председател

ГЕРБ

Красимира Николова Стаматова

022100023

Зам.председател

ДБ

Йорданка Иванова Амелева

022100023

Секретар

БСП

Динко Динев Динев

022100023

Член

ВОЛЯ

Илияна Петрова Костадинова

022100023

Член

ДПС

Мартина Христова Милева

022100023

Член

ГЕРБ

Силвия Атанасова Георгиева

022100023

Член

ГЕРБ

Златинка Христова Георгиева

022100023

Член

ОП

Мария Манчева Манева

022100023

Член

БСП

Диана Тодорова Николова

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове, предложени от участвалите в консултациите при кмета на Община Созопол партии и коалиции, както следва:

 

022100009

Резерва

ГЕРБ

Красимира Иванова Колева

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/779)

022100013

Резерва

ГЕРБ

Йорданка Миткова Добрева

022100023

Резерва

ГЕРБ

Кремена Маринова Георгиева

022100010

Резерва

БСП

Петър Райчев Бангов

022100011

Резерва

БСП

Дойка Атанасова Иванова

022100017

Резерва

БСП

Иванка Янева Стоянова

022100023

Резерва

БСП

Кръстина Желязкова Боралиева

 

 

 

    Решението може да бъде оспорено в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Виржиния Хайк Караджиян

Секретар: Костадина Ганчева Хрусанова

* Публикувано на 29.09.2019 в 19:27 часа

Свързани решения:

89-МИ/11.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 151-МИ / 21.02.2020

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

 • № 150-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 149-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения