Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 139-МИ
Созопол, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на предложени от ПП ГЕРБ застъпници на кандидатските листи за кмет на община Созопол и за кмет на кметство с. Атия за участие на втори тур на местните избори за кмет на община на 03.11.2019 г. в община Созопол

Постъпило е заявление от ПП ГЕРБ, с вх. № 16/02.11.2019  г. от Входящия регистър на ОИК – Созопол за предложени за регистрация застъпници на застъпници на кандидатската листа за кмет на Община Созопол, за участие на втори тур на местните избори за кмет на община и за кмет на кметство с. Атия на 03.11.2019 г. в община Созопол. Оттеглено е предложението на същата партия вх. № 15/01.11.2019 г. за регистрация на застъпници на ПП ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на Община Созопол.

Към заявлението са приложени заявление, пълномощно и списък на застъпниците за кмет на Община Созопол – на хартиен носител и в електронен вид.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 118, във връзка с чл. 117, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс, и като съобрази указанията, дадени с Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, и въз основа на подадените документи, Общинската избирателна комисия – Созопол

РЕШИ:

            I.

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за кмет на Община Созопол, за участие на втори тур на местните избори за кмет на община Созопол на 03 ноември 2019 г., както следва:

 

№ СИК

Три имена

ЕГН

22100001

Петя Панайотова Павлова

*********

22100002

Станислав Костадинов Губеров

*********

22100003

Георги Атанасов Щерев

*********

22100004

Ценко Николаев Жиков

*********

22100005

Георги Георгиев Щерев

*********

22100006

Елеонора Димова Качикова

*********

22100008

Светлана Янкова Лулева

*********

22100009

Огнян Георгиев Райнов

*********

22100010

Златина Паунова  Николова

*********

22100011

Сашо Асенов Шидеров

*********

22100012

Атанас Стайков Стаматов

*********

22100013

Дафина Иванова Николова

*********

22100015

Илиян Стефанов Стефанов

*********

22100016

Станка Димитрова Димитрова

*********

22100017

Иван Стоянов Христов

*********

22100018

Симеон Иванов Иванов

*********

22100019

Цветан Георгиев Иванов

*********

22100020

Бойчо Христов Бойчев

*********

22100021

Николинkа Андонова Заптиева-Сиракова

*********

22100022

Панайот Василев Рейзи

*********

22100023

Ангелина Стоянова Димитрова

*********

 

 1. УКАЗВА на регистрираното като застъпник лице следното:

2.1. Застъпникът има право:

 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 • подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.
 • На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
 • Застъпникът не може да бъде придружител.
 • От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.
 • Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 • От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

 

 1. Разпорежда на регистрираните като застъпници лица да се издадат съответните удостоверения по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираните като застъпници лица да бъдат вписани в Публичния регистър на застъпниците.

Препис от решението да се обяви на информационното табло и да се публикува на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Созопол.

 

 1. Предвид регистрацията на списъка на застъпници на кандидатската листа на за кмет на Община на ПП ГЕРБ по т.І.1. от настоящото решение и извършеното оттегляне на предложение № 15/01.11.2019 г. за регистрация на застъпници на същата партия за същата листа, регистрациите на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за кмет на община, извършени с Решение № 106-МИ/25.10.2019 г. и с Решение № 137-МИ/02.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Созопол, да се считат за изгубили действие, , като:

4.1. Удостоверенията на застъпниците, издадени въз основа на  цитираните две решения на ОИК – Созопол, с номера, както следва: от дата 25.10.2019 г. с №№ 22-39 и 40-42, както и от дата 02.11.2019 г. с №№ 44-64, се анулират.

4.1. Указва на представителите на ПП ГЕРБ, както и на лицата, на които са издадени анулираните удостоверения по предходния абзац от настоящото решение, че анулираните удостоверения не  могат  да бъдат използвани като документи, легитимиращи застъпници на втория тур на местните избори в Община Созопол на 03.11.2019 г.

 

II.

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за кмет на кметство с. Атия, за участие на втори тур на местните избори за кмет на община Созопол на 03 ноември 2019 г., както следва:

 

№ СИК

Три имена

ЕГН

22100008

Димо Николов Калудов

*********

22100009

Цветелин Георгиев Георгиев

*********

 

 

 1. УКАЗВА на регистрираното като застъпник лице следното:

2.1. Застъпникът има право:

 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 • подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.
 • На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
 • Застъпникът не може да бъде придружител.
 • От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.
 • Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 • От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 1. Разпорежда на регистрираните като застъпници лица да се издадат съответните удостоверения по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираните като застъпници лица да бъдат вписани в Публичния регистър на застъпниците.

Препис от решението да се обяви на информационното табло и да се публикува на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Созопол.

 

Решението може да бъде оспорено в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Виржиния Хайк Караджиян

Секретар: Костадина Ганчева Хрусанова

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 151-МИ / 21.02.2020

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

 • № 150-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 149-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения